لطفا کمی مکث کنید ...
توسط : 01_uniqe
 

کسی که ندای درونی خود را می شنود نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد .

Regards : Unique

پنج شنبه 16/1/1386 - 23:55
پسندیدم 0
UserName