سه چيز است که ......
توسط : shokry1344
 
به نام خدا
رسول اکرم(ص)
سه چيز است که ترک آن براي هيچ کس جايز نيست :
نيکي به پدر و مادر مسلمان باشند ياکافر
 وفاي به عهدبا مسلمان ياکافر و
 اداي امانتبه مسلمان ياکافر
پنج شنبه 16/1/1386 - 21:29
پسندیدم 0
UserName