معنی حب الوطن فرموده پیغمبر است
توسط : بر ز خ

سلام

تو این وضعیت فعلی ایران عزیز ما که دشمنان از همه طرف شیطنت می کنند این شعر مللک الشعرای بهار به نظرم جالب اومد که خدمتتان تقدیم می کنم:

هر که را مهر وطن در دل نباشد کافر است

معنی حب الوطن فرموده پیغمبر است

هر که بهر پاس عرض ومال ومسکن داد جان

چون شهیدان از می فخرش لبالب ساغر است

جوشن غیرت به برکن روز هیجا مرد وار

زن بود آن کس که در بند حریر وزیور است

گرد میدان وغا را توتیای دیده کن

گرد هیجا توتیای دیده شیر نر است

مردن اندر شیر مردی بهتر از ننگ فرار

کادمی را عاقبت سیل فنا در معبر است

گر بباید مرد باری خیز ودر میدان بمیر

مرگ در میدان به از مرگی که اندر بستر است

قتلگاه خویش را با دیده خواری مبین

زانکه آنجا قصر حورالعین وحوض کوثر است

پنج شنبه 16/1/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName