تاثير فناوري اطلاعات بر ابعاد فعاليتهاي بازاريابي
توسط : motaharehs
 

    

اينترنت محيط متفاوتي را براي بازاريابي ايجاد كرده است و به ديدگاههاي جديدي نياز دارد.

براي تبيين بازاريابي در عصر جديد به ديدگاهها و پارادايم هاي جديدي در اين حوزه بايد روي آورد.
طبق نظرنواك و هافمن مدل ارتباطات يك به چندنفر به مدل ارتباطات چندنفر به چندنفر (
MANY-TO-MANY) تغيير يافته است. در مدل يك به چندنفر (ONE-TO-MANY) سازمان مي كوشيد كه توجه تعداد زيادي از مشتريان را از طريق رسانه هاي جمعي مثل تلويزيون و روزنامه جلب كند. در مدل چندنفر به چندنفر اطلاعات به سادگي از سوي فرستنده به گيرنده ارسال نمي شود و افراد در ايجاد اطلاعات مشاركت دارند و بعد آن را تجربـه مي كنند. به عبارت ديگر، با رابطه تعاملي كه مشتريان با سازمان برقرار مي كنند خود در تعيين محتواي تبليغات شركت دارند. اسويكولا (SVIOKLA)وريپورت(RAYPORT) معتقدند كه امروزه هر شركتي در دو دنيا رقابت مي كند: دنياي فيزيكي منابع (محيط بازار) و دنياي مجازي اطلاعات (فضاي بازار). در فضاي بازار يا زنجيره ارزش مجازي اطلاعات، منبعي براي ايجاد ارزش براي مشتريان است.

اين دو محقق ابراز مي كنند كه امروزه بايد تمركز بر تقاضا باشد نه بر عرضه و بايد استراتژي ها برمبناي تقاضا تنظيم شود. اوربان (
Urban)معتقد است كه اينترنت قدرت بيشتري را به مشتريان داده است كه اين شرايط جديد به شكل گيري پارادايم بازاريابي از سوي مشتري به شركتهاي تجاري منجر شده است. در بازاريابي مصرف كننده به كسب و كار (C2B) مشتريان بهترين كالاها را با كمترين قيمت تقاضا مي كنند

پورتر (Porter)مي گويد كه اينترنت نقش گذشته استراتژي و رقابت را دگرگون ساخته است. بي شك سوددهي در صنايع مختلف با ظهور اينترنت كاهش يافته است. لذا مزيت رقابتي پايدار براي شركتها حائز اهميت است.

مزيت رقابتي پايدار از دو طريق قابل دستيابي است: يكي از آنها اثربخشي عملياتي است. به اين معنا كه همان كاري كه رقبا انجام مي دهند، ما نيز انجام مي دهيم ولي بهتر از آنها انجام دهيم. اثربخشي عملياتي از طريق فناوري بهتر، داده هاي برتر، كاركنان بهتر آموزش يافته يا ساختار مديريت موثرتر حاصل مي شود. روش ديگر براي كسب مزيت رقابتي پايدار مــــوضع يابي استراتژيك است. به اين معنا كه خدمات منحصر به فردي به مشتريان ارايه و كاملاً متفاوت از رقبا رفتار شود. اينترنت موجب مي شود حفظ مزيت رقابتي پايدار مشكل تر شود اما فرصتهاي جديدي را براي قدرت بخشيدن به موضع يابي استراتژيك متفاوت از رقبا ايجاد مي كند .

بيرينگلفسون (
Bryngolfsson)و اسميت(Smith) بيان مي كنند كه اينترنت يك بـازار كامل ايجاد كرده است. چون اطلاعات بـه طور جامع در دسترس است و خريداران مي توانند خدمات فروشندگان و قسمتهاي آنان را با هم مقايسـه كنند. اينترنت بازاريابــي رابطه مند را مي طلبد و خدمات و ارتباط بلندمدت با مشتريان فراهم مي سازد. در حقيقت بازاريابي، فرايند تعاملـي است كه در يك فضـاي اجتماعي روابط بـرقرار مي كند.

تمام اين تاثيراتي كه فناوري اطلاعات بر محيط بازاريابي گذاشته است در محيط فراتر از مرزهاي ملي و بازاريابي بين الملل نيز صادق است. بااين تفاوت كه در بازارهاي بين المللي اهميت تغيير محيط عمومي بازار يعني فرهنگها، قوانين و مقررات، مالكيت معنوي، زبانهاي خارجي و بيشتر است.
جدول شماره يك خلاصـه اي از مطالب پيش گفته را ارايه مي دهد

پنج شنبه 16/1/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName