پاسخهاي كليدي از پيامبر
توسط : padedih

شخصي به حضور پيامبر رسيد و هفت سوال مطرح كرد كه حضرت در پاسخ به او چنين فرمود:

پرسش ها :

1-چه چيزي سنگين تر از آسمان است؟

2-چه چيزي پهناورتر از زمين است؟

3-چه چيزي غني تر و پرمايه تر از دريا است؟

4-چه چيزي سوزلنتر از آسمان است؟

5-چه چيزي سردتر از "زمهريد"(هواي بسيار سرد) است؟

6-چه چيزي سخت تر از سنگ است؟

7-چه چيزي تلخ تر از زهر است؟

 

پاسخ ها:

1-سنگين تر از آسمان تهمت به انسان پاك است.

2-وسيعتر از زمين حق است.

3-غني تر و بي نياز تر از دريا،دل قانع است.

4-سوزانتر از آتش شاه شتمگر است.

5-سردتر از "زمهر" نياز به آدم پست است.

6-سنگ تر از سنگ دل منافق است.

7-تلخ تر از زهر،استقامت در برابر دشواريهاي روزگار است.

 

پنج شنبه 16/1/1386 - 11:59
پسندیدم 0
UserName