ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست
توسط : nayebi

One, beautiful and full of grace

Mirror in hand, grooming her face

My handkerchief I offered, she smiled

Is this gift also part of the chase

 

ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست

آیینه به دست و روی خود می‌آراست

دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت

وصلم طلبی زهی خیالی که توراست

پنج شنبه 16/1/1386 - 1:53
پسندیدم 0
UserName