مطلب مهم اگه همه اينو ميدونستن چي ميشد اگه نميدوني بيا ببين -نظر بده -
توسط : hhgfff

هر وقت خواستيد درباره "راه رفتن" ديگري قضاوت كنيد كمي با كفش هاي او راه برويد.

ديگران را ببخش نه به اين علت كه انها لياقت بخشش تو را دارند!نه بهخ اين علت كه تو لياقت ان را داري كه ارامش داشته باشي.

بخشندگي را از گل بياموز زيرا حتي ته كفشي را كه لگد مالش مي كند خوشبو مي كند.
جون من نظر بده ببينم بلدي

چهارشنبه 15/1/1386 - 16:34
پسندیدم 0
UserName