افتهای مقطعی

 

یکی از عوامل مهمی که برنامهی کاری را تحت تاثیر قرارداده و موجب تغییر در آن میشود افتهای مقطعی در روحیه و انگیزه است

است که اولا این افتها را خیلی غیرعادی تصور نکنید

بزرگ نشان دهند

کنید

تفکری منطقی و واقعگرایانه میتوانید این مقاطع را پشت سر گذاشته و عقب افتادگیها را جبران کنید

.لازم به ذکر.دانشآموزان ممکن است با ناشیگری و استدلالهای نابجا مساله را بیش از آن چه لازم است.ثانیا اگر شما برای تغییرات احتمالی پیشبینیهای لازم را انجام داده باشید دیگر ضرورتی ندارد دست وپای خود راگم.ثالثا هر چه در این دورههای افت کمتر با خود و اطرافیان کلنجار بروید و باعث گسترش موضوع نشوید،دورهی افت کوتاه تروگذرا ترخواهدبود.با.
چهارشنبه 15/1/1386 - 14:32
پسندیدم 0
UserName