برنامهی کاری در روزهای آخر

برنامهی کاری در روزهای آخر

 

اگر چه مطالعات و درس خواندنهای شما از آغاز تا کنون لازم بوده و این روند باید همچنان ادامه پیدا کند ولی روزهای آخر قبل ازکنکور نقش مهمتر

و مؤثری در کسب نتیجه دارد

در روزهای آخر،اگر مضطرب نباشید با یک ذهن جمع و جور وحواس متمرکز میتوانید فراموشیها را به حداقل ممکن برسانید

صحبت خواهیم کرد اما در طراحی کلی خود این دوره

 

40-45

.مطالعات امروزی ممکن است به دلیل تداخل،گذشت زمان، وحجم فعالیتها دچار فراموشیهای کم و بیش شوند.اما.در این باره بیشترروزهی قرنطینه را کنارگذاشته و به خاطر بسپارید.
چهارشنبه 15/1/1386 - 14:28
پسندیدم 0
UserName