یک برنامهی کاری

یک برنامهی کاری

 

این برنامهی کاری برای کسانی که دانشآموزان هستند با آنهایی که صرفا برای کنکور میخوانند تفاوت دارد

 

40

 

میتوانند یک برنامهی کاری دو مرحلهای را به اتمام برسانند

تمرینهای تست را به پایان برسانید

هم بپردازید

ماه و حداکثر نیمهی دوم اردیبهشت ماه

تست را تمام کنید

45

 

باشید زیاد دوره کردن دروس مهم نیست،مهم این است که خوب وکامل دوره کنید

.برای هر دو گروه پیشنهادمیکنیمروزه برای روزهای آخرکنکور از نیمهی دوم اردیبهشت به بعدکنار بگذارند. تا قبل از این فرصت کنکوریهای غیردانشآموز - که یک فرصت 45.تا پایان اسفندماه سعی کنیدیک دورهی کامل مطالعه تشریحی دروس به اضافهی.از اول عید تا پایان دههی دوم اردیبهشت هم علاوه برمرور نکته وتست دروس،به رفع اشکال و جبران کمبودها.کنکوریهای دانشآموز به دلیل اشتغال به درس و امتحانات شاید این فرصت دو مرحلهای را نداشته باشند.میتوانید تا پایان فروردین(که با آغاز امتحانات نیمسال دوم همراه است) دورهی جامع مطالعه تشریحی دروس به اضافهی تمرینهای.البته،در واقع شما هم ضرری نکردهاید وفرصتی را از دست ندادهاید چراکه عملا درگیر درسها بودهاید.روز قبل از کنکور مرحلهی جامع مطالعه را حداقل یک بار کامل کنید.به یاد داشته - پس برنامهی کلی پیشنهاد این است که هر طور شده تا 40.
چهارشنبه 15/1/1386 - 14:25
پسندیدم 0
UserName