عوامل کاهندهی روحیه

عوامل کاهندهی روحیه

 

عوامل تضعیف روحیه از آفتهای بسیار مهم در کنکور هستند

آموزشی،از افکاری که باعث افت روحیه میشوند نیز آسیب میپذیرند

میان،مهمترین عامل کدام است؟

 

جوّ تبلیغاتی

 

کنکور درحال حاضر بیش از اندازه با هیاهو و تبلیغات آمیخته شدهاست و متاسفانه هر کس به نوعی در ایجاد چنین فضایی نقشی دارد

شرکت کنندگان و در مقابل تعداد کم قبولیها،احتمال موفقیت را درکنکور کاهش میدهد

دانشآموزان شده وآنان را به تکاپوی بیشتر وادار میکند

سال،دانشآموزان را مجبور به تحمل یم دورهی سخت، و استرس ناشی از آن میکند

آموزشگاه وکنکورهای آموزشی وغیره متوسل میشوند

سایرین و کسب درآمدهای بیشتر، تنور کنکور را داغتر میکنند

دخیل هستند

داشته باشید که از این شرایط بیشتر دانشآموزانی لطمه میخورندکه عاطفیترو تلقین پذیرتر هستند

.دانشآموزان علاوه بر عواملی مانند ضعف پایهای در دروس،ویا کمبود امکانات و شرایط.آیا عوامل کاهندهی روحیه و افت انگیزه را میشناسید؟ فکر میکنید در این. تعداد زیاد.این مساله باعث حساسیت و اضطراب والدین وخود.کم کاریهای سالهای قبل وجمع شدن همهی تلاشها و فعالیتها برای یک.لذا دانشآموزان به استفاده از هرامکانی از قبیل کتاب و. مؤسسات چاپ کتب و آموزشگاههای کنکوری هم برای عقب نماندن ازکورس رقابت با.عوامل دیگری هم به شکلهای دیگر در تبلیغاتی و هیجانی شدن فضای کنکور. آنچه در این میان میماند دانشآموزان هستند با آرزوهایشان،و سردرگمی این که بالاخره چه باید بکنند تا عقب نمانند؟ توجه
چهارشنبه 15/1/1386 - 14:10
پسندیدم 0
UserName