پيغمبر ما مر كز وحيدر خط پرگار
توسط : بر ز خ

سلام

مـــــدحت كــن و بستــاي كسي را كه پيمبــر                          بستود و ثنا كرد و بدو داد همه كار

آن كيست بدين حال، كه بوده است؟ و كه باشد؟                         جز شير خداوند جهان، حيدر كراّر

اين دين هـدي را به مَثـــــَل، دايــــره اي دادن                         پيغمبر ما مركز و حيدر خط پرگـار

علــــــم همه عــــالم به علي داد پيمبــــــــر                       چـون ابربهاري كه دهد سيل بگلزار

 

چهارشنبه 15/1/1386 - 12:32
پسندیدم 1
UserName