هر عيب كه هست از مسلماني ماست
توسط : بر ز خ

سلام

چه زيبا كفته است ابو سعيد ابوالخير:

جمعيت كفر از پريشاني ماست

                     آبادي بتخانه زويراني ماست

اسلام به ذات خود ندارد عيبي

                  هرعيب كه هست از مسلماني ماست

چهارشنبه 15/1/1386 - 12:15
پسندیدم 10
UserName