انتظار .... 5
 

5

چهارم: دوست داشتن آن کسي که خبر از آمدنش داده اند. اگر انسان به آمدن کسي يقين داشته باشد، هر قدر او را بيشتردوست بدارد، آمدنش را بيشتر انتظار مي کشد.

چهارشنبه 15/1/1386 - 8:18
پسندیدم 0
UserName