اشكي كه بي‌صداست،
توسط : nayebi

اشكي كه بي‌صداست، پشتي كه بي‌پناست، دستي كه بسته است، پايي كه خسته است،دل را كه عاشق است، حرفي كه صادق استريال شعري كه بي‌بهاست، شرمي كه آشناست دارايي من است ارزاني شماست.

چهارشنبه 15/1/1386 - 1:45
پسندیدم 0
UserName