چرا جنگ می افروزند؟
توسط : 01_uniqe
 

آن که قوی است

می جنگد

و

آن که

ضعیف است

جنگ بر می افروزد ؟!!

 

چهارشنبه 15/1/1386 - 1:21
پسندیدم 0
UserName