لطفا کمی مکث کنید ...
توسط : 01_uniqe
 

بر آرزوها و آمال انسان پایانی نیست

و این دقیقا همان چیزی است

که امروز ما را به فردا

متصل می سازد .

Regards : Unique

چهارشنبه 15/1/1386 - 1:18
پسندیدم 0
UserName