لطفا کمی مکث کنید ...
توسط : 01_uniqe
   

فرصت ها هیچ گاه از بین نمی روند .

بلکه شخص دیگری

فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد .

Regards : Unique

چهارشنبه 15/1/1386 - 1:9
پسندیدم 0
UserName