لطفا کمی مکث کنید ...
توسط : 01_uniqe
 

تنها زمانی می توانی وجود خورشید را حس کنی که مستقیم به آن نگاه نکنی .

Regards : Unique

چهارشنبه 15/1/1386 - 1:1
پسندیدم 0
UserName