بينديشيم و پس از آن به معالجه بپردازيم

محاسبه وبررسى
عوامل وموجبات دلهره خود را هر شب بنويسيد وسپس آخر هفته به آن مراجعه كنيد، خواهيد ديد كه اقلا 0/950 آنها واقع نشده و بيهوده نگران بوده ايد. 05/0 بقيه يا چنان خفيف بوده است كه احساس نشده است و يا از عواملى بوده است كه قابل دفع و پيشگيرى بوده است اين قضيه در بيشتر نگرانيها و كابوسهاى فكرى ما جارى است . چرا فكر خود را به زيباييهاى جهان و مناظر نشاطانگيز زندگى و نعمت هاى متعددى كه در اختيارمان است معطوف نسازيم ايا بهتر نيست عوض آنكه كابوسى در فكر خود به وجود آوريم ، بهشتى دل انگيز و روح افزا در مغز خويش ترسيم كنيم .
- بينديشيم و پس از آن به معالجه بپردازيم
در آغاز عوامل و موجبات نگرانى را بررسى كنيم و در مرحله بعد راههاييكه براى حل آن انديشيده ايم . بنابر اين ما براى رفع هر نگرانى بايد كارهاى زير را انجام دهيم :
1- تجزيه و تحليل علل و مو جبات نگرانى
2- چه كارهايى مى توانيم براى رفع آنها انجام دهيم .
3- تصميم نهايى براى انجام نزديكترين و ساده ترين راه حلهاى امكان پذير
4- شروع به فعاليت و عمل براى بر طرف ساختن آن و حتما پس از آخرين تجزيه وتحليل مشكلات و نيافتن هيچ راه حل ظاهرى باز هم خود را دستخوش غم و اندوه قرار ندهيم و از راه حل ماءيوس نباشيم زيرا ياءس ‍ حاكى از بى اعتمادى است و مانبايد در هيچ جايى از خدا ماءيوس باشيم . و لا تياءسومن روح الله انه لايياءس من روح الله الاالقوم الكافرون .(11) وقتى كسى همه راه ها را مسدود مى بيند و حتى كمك و لطف خدا را ناديده مى انگارد و تسليم غم و غصه مى شود. بايد توجه داشته باشيم كه در پس ‍ اين نظام طبيعى ومحسوس ، نظام ديگرى است . خداوند آنرا در بنبست هاى زندگى و در آخرين دقايق حيات به وجود آورده است و مسير حوادث را عوض مى كند وآنچه به صلاح ماست مى آفريند، از اين جهت مى بينيم كه بسا مريضيهاى نااميد با فروغ ايمان شفا يافته اند و يا به زندگى حياتبخشى رسيده اند. بنابراين در هر حال و هر شرايط به اين مبداء اميدوار باشيم و از او براى گشايش كارها و حل مشكلات نيرو بگيريم .

سه شنبه 14/1/1386 - 23:35
پسندیدم 0
UserName