آنچه مشكلات را آسان مى كند

آنچه مشكلات را آسان مى كند
توجه به رضايت وخشنودى آفريدگار، يكى از راههاى عمده نگرانى است . در پاره از موارد، نگرانى مربوط به كارهايى است كه انجام آن دشوار است ، يا بازده و نفع مادى آن كار كم است و يا آن كار مصيبت بار و رنج آور است و موجب سرزنش و انتقاد مردم مى گردد ولى اصل كار درست و بنيادى است . در اين موارد مسئله قصد قربت نقش موثرى ايجاد مى كند وانجام كار براى خشنودى خدا و اميد به ثواب و پاداش الهى بزرگترين مشوق انسان است . و هم آن سبب ميشود مشكلات و اندوه و غمها را در اين راه تحمل كرد سختى و گرفتارى هرچه باشد و در هر شرايطى كه اتفاق افتد ديگران هر طور قضاوت كنند چون خشنودى و رضايت خالق مورد نظر است و اجر و پاداش از او مى طلبد تحمل آن آسان مى شود. امام حسين عليه السلام در سخت ترين لحظات مصيبت و بلا و ناراحتى هاى طاقت فرسا و خردكننده به هنگام شهادت كودك شيرخوار خود كه روى دست داشته ، مى گويد: آسان است بر من مصيبت هايى كه فرود مى آيد چون خدا مى بيند.(7) اگر روحيه اين چنين قوى باشد انسان مى تواند به جنگ حوادث برود و همه تلخيها و حوادث را بر خود هموار سازد.

سه شنبه 14/1/1386 - 23:30
پسندیدم 0
UserName