راه فراموش كردن عشقها

راه فراموش كردن عشقها
برخى از جوانان گاهى به نامزد يا همسر خود آنچنان دل مى بندند كه به موقعى كه بايد از او به عللى براى هميشه جدا شوند نگران مى شوند؛ اين نيز چاره پذير است : گرچه در ابتدا فراموش كردن يك عشق شايد به نظر شما خيلى مشكل باشد، ولى در هر صورت محال نيست . به تدريج با سرگرمى هاى مفيد مى توانيد آنرا فراموش كنيد و يا بينش وتفكر صحيح و همه جانبه ، نامزد و يا همسر ديگرى انتخاب كنيد و چه بسا ديگرى از هر جهت براى شما بهتر وشايسته تر باشد و شايد آن شكست و يا جدايى از آن نامزد يا همسر به صلاح شما بوده است .

سه شنبه 14/1/1386 - 23:28
پسندیدم 0
UserName