شب نماز؛ یکشب نماز این همه مقام!
توسط : amir5896
  یکشب نماز اینهمه مقام

در روایتی آمده یا علی از شب نماز کن اگر چه بقدر دوشیدن گوسفند باشد زیرا دو رکعت از شب  برتر است از هزار رکعت بروز و نماز گذار شب نیکو روتر مردم است از روز .

امام صادق رواست نموده مردی از امیرالمومنین از قیام شب پرسید با تلاوت قرآن فرمود بشارت بده کسیرا که ده یک شب را برای خدا نماز کند خداوند بملائکه فرماید برای بنده ام بنویسد از حسنات بشماره آنچه در شب از دانه و برگ و درخت میروید ئ بشماره برگ خرما و چراگاه و هر که نه یک شب را نماز کند خداوند باو ده دعای مستجابت بخشد و نامه او را بدست راستش دهد و هر کس هشت یک شب را نماز کند خدا باو مزد شهید صابر صادق النیه دهد و او را شفیع خانواده اش و هر کس یک هفتم شب را نماز کند روز محشر از قبرش بیرون آید رویش مثل ماه شب تابنده باشد حتی بر صراطبا امین بگذرد و هر کس شش یک شب نماز کند در جمله اوابین (تضرع کنندگان ) نوشته شود برایش آنچه از گناه گذشته :آمرزیده شود و هر کس یک پنجم شب را نماز کند در قبه ابراهیم خلیل مزاحم او باشد و هر کس چهار شب را نماز کند در اول کامیابان باشد تا بر صراط مثل باد و زنده بگذرد وبیحساب بهشت رود و هر کس ثلث شب را نماز کند  باقی نماند ملکی مگر بمنزلت او از جانب خدا غبطه برد باو گفته شود از هر در بهشت هشتگانه که خواهی داخل شو و هرکس نیمی از شب را نماز کند پس اگر هفتاد هزار بار زمین را پر طلا کند و بخشد برابری با مزد آن نمیکند و برای او نزد خدا باشد برتر از هفتاد آزاد کردن بنده از فرزندان اسماعیل و هر کس دو ثلث شب را نماز کند برایش از حسنات بقدررمل عالج حسنات باشد که کمترین حسنه آن از کوه احد ده برابر سنگین تر باشد و هر کس تمام شب را نماز کند کتاب خدا را بخواند راکع و  ساجد و ذاکر باشد او را از ثواب بخشد آنچه کمترین آن از گناه بیرون میشود مثل روزیکه مادرش او را زائیده و برای او نوشته شود بعدد آنچه خدا آفریده از حسنات و مانند آنست ازدرجات و در قبرش نور باران شود و گناه و رشک از دلش کنده شود    

                  http://nilofare-abi.persianblog.com

 http://p-mr-yahyaie.mihanblog.com

سه شنبه 14/1/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName