عدم‌ توجه‌ به‌ آيات‌ بعد

عدم‌ توجه‌ به‌ آيات‌ بعد

پلوراليست‌ها در اين‌ آيه‌ با برگزيدن‌ قسمتي‌ از آن‌ و حذف‌ عبارات‌ بعد ازآن‌ و همچنين‌ ناديده‌ انگاشتن‌ آيات‌ بعد، در حقيقت‌ دست‌ به‌ تحريف‌ كلام‌الهي‌ زدند. براي‌ اينكه‌ آيات‌ پسين‌، مانند آيات‌ پيشين‌ آيه‌ قبل‌، به‌ توبيخ‌ اهل‌كتاب‌ مي‌پردازد و خاطر نشان‌ مي‌سازد كه‌ اختلاف‌ و عدم‌ انقياد آنان‌ به‌ اسلام‌بعد از علم‌ و از روي‌ ظلم‌ و عداوت‌ است‌. از اين‌رو، قرآن‌ آنان‌ را كافر به‌آيات‌ الهي‌ و مستحق‌ جزا مي‌داند و تأكيد مي‌كند كه‌ يگانه‌ صراط‌ هدايت‌ آنهامنحصر به‌ پذيرفتن‌ شريعت‌ اسلام‌ است‌.

به‌ ديگر سخن‌، هر چند صدر آيه‌ به‌ تنهايي‌ مي‌تواند مطلق‌ و شامل‌ مطلق‌ِاسلام‌ باشد، اما مضامين‌ آيات‌ بعدي‌، مخصوصاً تكرار واژه‌ اسلام‌ به‌ شكل‌«فان‌ اسلموا فقد اهتدوا»، مفسر و مقيد صدر آيه‌ مي‌شود و در صدد بيان‌ اين‌ نكته‌ظريف‌ است‌ كه‌ دين‌ كه‌ تسليم‌ مطلق‌ است‌، در هر عصري‌ تجلي‌ و ظهور خاصي‌دارد و نمود خاص‌ آن‌ در عصر حضرت‌ محمد(ص)، ايمان‌ و تسليم‌ به‌شريعت‌ آن‌ حضرت‌ است‌، اما در پاسخ‌ استناد آقاي‌ دكتر سروش‌ به‌ حديث‌حضرت‌ علي‌(ع) كه‌ اسلام‌ را به‌ تسليم‌ تفسير فرموده‌ بود بايد گفت‌ كه‌حضرت‌ در اين‌ حديث‌ شريف‌، در مقام‌ بيان‌ حقيقت‌ اسلام‌ است‌ كه‌ گوهراديان‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، كه‌ عبارت‌ بود از تسليم‌ محض‌ در برابر خداوند، كه‌لازمه‌ آن‌ ايمان‌ به‌ پيامبران‌ الهي‌ در هر عصري‌ است‌ يا اينكه‌ در مقام‌ تفسيرآيين‌ اسلام‌ به‌ وسيله‌ لازمه‌ آن‌ است‌. به‌ اين‌ معنا كه‌ آيين‌ اسلام‌، مستلزم‌ خضوع‌انسان‌ و تسليم‌ كامل‌ او در برابر خداوند است‌، اما اينكه‌ حضرت‌ در اين‌حديث‌، در مقام‌ بيان‌ تعميم‌ اسلام‌ به‌ مطلق‌ اديان‌ باشد، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ آنها نيز درعرض‌ آيين‌ اسلام‌ دين‌ حق‌ محسوب‌ شوند، بر خلاف‌ ظاهر حديث‌ است‌.شواهد و قراين‌ ديگر تأييد مي‌كنند كه‌ آيين‌ اسلام‌ در نظرگاه‌ امام‌ علي‌(ع)آيين‌ كامل‌ و ناسخ‌ است‌ كه‌ به‌ برخي‌ از روايات‌ در فصل‌ پيشين‌ اشاره‌ شد كه‌ آن‌حضرت‌ اسلام‌ را دين‌ برگزيده‌ خدا و غالب‌ اديان‌ ديگر را در برابر آن‌ دين‌ذليل‌ و پست‌ و مغلوب‌ توصيف‌ مي‌كرد و آن‌ روايات‌ با تفسيري‌ كه‌پلوراليست‌ها از حديث‌ مزبور عرضه‌ مي‌كنند، ناهمخواني‌ دارد. مگر اين‌كه‌ گفته‌ شود ـ نعوذ بالله ـ حضرت‌ تطور رأي‌ داشته‌ و از لوازم‌ معرفت‌ بشري‌مصون‌ نبوده‌اند!

سه شنبه 14/1/1386 - 10:23
پسندیدم 0
UserName