معرفه‌ بودن‌ «الاسلام‌»

معرفه‌ بودن‌ «الاسلام‌»

مستند دكتر عبدالكريم‌ سروش‌، «ان‌ الدين‌ عندالله الاسلام‌» همان‌ طور كه‌ گفته‌شد، دليل‌ شفافي‌ بر ابطال‌ پلوراليزم‌ است‌؛ چراكه‌ ظاهر خود آيه‌ كه‌ «الاسلام‌» با«ال‌» معرفه‌ مقيد شده‌ است‌ دال‌ّ بر اين‌ است‌ كه‌ مقصود از اسلام‌، آيين‌ اسلام‌است‌، و ظاهر و متبادر از «الاسلام‌» در آيه‌ فوق‌ نه‌ تسليم‌ مطلق‌، بلكه‌ آيين‌خاص‌ و شريعت‌ حضرت‌ محمد(ص) است‌ كه‌ به‌ نام‌ «اسلام‌» معروف‌است‌ چرا كه‌ سياق‌ جمله‌ حصر را مي‌رساند.

آقاي‌ سروش‌ نكره‌ و بدون‌ «ال‌» ذكر شدن‌ «صراط‌ المستقيم‌» را در آيه‌اي‌دليلي‌ بر تكثر صراط‌ مي‌داند، اما در يكي‌ از آيات‌ قرآن‌ فوق‌ كه‌ خود كلمه‌«اسلام‌» ظاهر در آيين‌ خاص‌ است‌ و وصف‌ آن‌ با «ال‌» تعريف‌ معناي‌ ظاهري‌فوق‌ را تقويت‌ مي‌كند، آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌، توجهي‌ به‌ نقش‌ «ال‌» نكرده‌ است‌،اما اين‌ كه‌ در آيه‌اي‌ صراط‌ مستقيم‌، بدون‌ «ال‌» ذكر مي‌شود آن‌ را دليل‌ مدعاي‌خود قرار مي‌دهد.

سه شنبه 14/1/1386 - 10:22
پسندیدم 0
UserName