برگزيده اي از( كشكول ، شيخ بهائي)
توسط : amir5896
  به نام هستي                                                               برگزيده اي از( كشكول ، شيخ بهائي)

 

%                     امام رضا (ع) را پرسيدند: زچه رو شب زنده داران مؤمن خوش سيما تراز ديگرانند؟ فرمود: از آن رو كه با خداوند خلوت همي كنند و خداوند نور خود را بر ايشان همي افكند.

%                      خوشوقت كسي است كه در نفس خويش خلوتي يابد كه بدان مشغول شود.

%                      بهترين عبادت همواره انديشيدن در بارة خداوند و قدرت اوست . امام صادق (ع)

%                      عمر را در قيل و قال سركرده ايم ، برخيز كه فرصت سخت تنگ است .

%                      سخناني خيال پردازنه است كه نه تشنه ي حقيقت را سيراب مي كند و نه شايسته ي تكيه كردن است .

%                      مرا گريه برخويش است نه برديگران . پرداختن به عيوب خويش مرا از ديگران بازداشته است .

%                      عزت ، همواره ناآرام بود تابه خانه اي رسد كه ساكنانش از آنچه در دست مردمان است مايوس بودند ، همانجا مقام كند.

%                      بايزيد را پرسيدند: آيا شود كه بنده اي به يك ساعت به حضرت حق رسد؟ گفت : بلي  اما سود بقدر سفر است .

%                      بايزيد را پرسيدند: با كدام كس همنشين شوم . گفت : آن كس كه نيازمند آن نباشي كه چيزهائي را كه خداوند از آن آگاه است از او پنهان كني .

%                      بايزيد را پرسيدند: راستي چيست ؟ گفت : آنچه كه دل قبل از زبان گويد.

%                      هيچ چيزي نيست كه چشمت برآن افتد و در آن پندي نبود.

%                       عابدي گفت : اگر يك قرص نان حلال بدست آورم،‌بسوزانمش و گردش كنم تا بيماري خويش با آن درمان سازم.

%                      زبانم گاه مي گويد :‌خدايا چنين و چنانش كن ، اما دل من مي گويد: مبادا هرگز

%                      بزرگي گفته است : شگفتا از آن كس كه خداي خويش بشناسد و لحظه اي از او غافل ماند.

%                      يكي از بزرگان : هرگاه نفس تو ،‌در آنچه تو فرمانش مي دهي ، فرمانت نبرد، در آنچه او بدان مشتاق است ، فرمانش مبر.

%                      اگر دوستي گزيدي ، بزرگي را كه كريم و عفيف و باحيا بود بگزين ، آنچنان كه هر چرا تو بپذيري بپذيرد و آن چرا رد كني ، مردود دارد.

%                       يحيي بن معاذ را پرسيدند: كدام محبت حقيقي است ؟ گفت : آن كه با احسان افزون نشود وبا جفا اندك نگردد.

%                      مردي زاهد را پرسيدند: تقوي راوصف كن. گفت : اگر به سرزميني پرخار گام نهي چگونه رفتار كني؟ گفت : پرهيز و حذر كنم . گفت : در دنيا نيز چنين كن . تقوي همين است .

%                      يكي از بزرگان مي گفت : خداوندا مرا از دوستان محفوظ بدار . پرسيدنش كه سبب چيست ؟ گفت : من خويش را از دشمن بپايم، اما از دوست پائيدن نتوانم.

%                      ابراهيم ادهم را گفتند: زچه رو خداوند را همي خوانيم و اجابت نكند؟ گفت : از آن رو كه خواندتان و اجابت نكرديد.

%                      اعرابئي زماني كه ديگران سخن همي گفتند، بسيار سكوت مي كرد. وي را گفتند: چرا با مردمان در سخن شركت نكني ؟ گفت از آن رو كه لذت گوش آدمي از آن اوست . اما لذت زبانش از آن ديگران.

 

اللّهمَ عَجّل لِوَليّکَ الحُجَة ابنِ الحَسَن. يا قائمَ المَهدی(عَج).

سلام بر بنده و رسول خدا، حضرت محمد (ص)

سلام بر بنده و ولیّ خدا، حضرت علی (ع)

سلام برکاملترین مخلوق و حجت خدا ، حضرت مهدی(عج).

 

Jadeye_tariki@yahoo.com

 

http://nilofare-abi.persianblog.com

http://p-mr-yahyaie.mihanblog.com

 

فروردین ماه 1386   

سه شنبه 14/1/1386 - 10:12
پسندیدم 0
UserName