«توحید و خداشناسی»؛ گزیده ای از کتاب داستانهای اصول کافی
توسط : amir5896
 

   «به نام حضرت دوست»            «توحید و خداشناسی»         گزیده ای از کتاب داستانهای اصول کافی ، نوشته: شیخ محمد بن یعقوب کلینی

      امام رضا(ع) در جواب یکی از منکرین خدا می فرمایند: " خدا چگونگی را چگونه کرد و بدون آنکه او به چگونگی، توصیف شود، و او مکان را مکان کرد، بی آنکه خود دارای مکان باشد، بنابراین ذات پاک خدا با چگونگی و مکان، شناخته نمی شود و باهیچ یک از نیروی حسّ درک نمی شود، و به هیچ چیزی تشبیه نمی گردد". (کتاب اصول کافي،باب حدوث عالم،حديث2،ص77،ج1.)

 

      جواب امام صادق(ع) به فرد دوگانه پرست [که خدا چیست؟] : " خدا چیزی است برخلاف همه چیز، به عبارت دیگر ثابت کردن معنایی است، چیزی است به حقیقت چیز بودن، ولی جسم و شکل ندارد، و به هیچ یک از حواسّ، درک نمی شود، و خیالها اورا در نمی یابند، و گذشت زمان اورا کاهش و دگرگون نسازد".       (کتاب اصول کافي،باب حدوث عالم،حديث5،ص80 و 81،ج1.)

 

          جواب امام صادق(ع) به منکر خدا [ که خدا شنوا و بینا است؟] : " آری شنوا است ولی بدون عضو گوش، و بینا است بدون وسیلة چشم، بلکه به ذات خود شنوا و بینا است، البته منظورم این نیست که او چیزی است و ذات او چیز دیگر، بلکه برای فهماندن تو اینگونه سخن گفتم، حقیقت اینست که او با تمام ذاتش می شنود، اما معنی کلمة " تمام" این نیست که او جزء دارد، بلکه می خواهم مقصودم را به تو بفهمانم، برگشت سخنم اینست که : او شنوا و بینا و دانااست بی آنکه صفاتش جدای از ذاتش باشد".

[در قسمت دیگر ازاین حدیث می فرمایند] : " باید در خداشناسی از دوچیز دوری کنیم: 1- تعطیل و نیستی خدا،(زیرا کسیکه ذات خدارا نفی کند، اورا انکار نموده، ربوبیّت اورا ردّ کرده، و اورا ابطال نموده است).  2- تشبیه خدا به چیزی،(اگرکسی اورا به چیزی تشبیه کند، اورا موصوف به صفات ساخته شده که سزاوار ربوبیت نیست کرده است". (کتاب اصول کافي،باب حدوث عالم،حديث6،ص83 و 84،ج1.)

 

      امام رضا(ع) در جواب یک مسافر بلخی [ پروردگارت ازچه وقت بوده؟و چگونه بوده،و بر چه تکیه دارد؟] : "خداوند مکان را مکان کرد،    بی آنکه مکانی داشته باشد، و چگونگی را چگونه نموده بی آنکه خود چگونه باشد، و بر قدرت خودش تکیه دارد".  (کتاب اصول کافي،باب الکون و المکان،حديث2،ص 88،ج1.)

 

      پیامبر(ص) در جواب یک یهودی به نام سِبَخت [که پروردگارتو درکجاست؟] : " او درهمه جا هست، نه اینکه در جای معیّنی باشد". (کتاب اصول کافي،باب الاراده انّها من صفات الفعل،حديث2،ص 96،ج1.)

 

      امام رضا(ع) می فرمایند: " پیامبر(ص) به جنّ و انس خبر داد که دیده ها خدا را درک نکند، و وسعت آگاهی مخلوقات را یاری احاطه به او و فهم ذات او نیست، و او شبیه و همتا ندارد".  (اصول کافي، باب فی ابطال الرّؤيه،حديث2،ص 88،ج1.)

 

    امام باقر(ع) در جواب شخصی از خوارج [که آیا خدا رادیده ای؟] می فرمایند:  " چشمها با مشاهده اورا نمی بینند، ولی قلبها به حقیقت ایمان اورا دیده اند، ذات پاک خدا با قیاس و تشبیه شناخته نشود، و بوسیلة حسّ ها درک نگردد، او شبیه انسانها نیست، بلکه با نشانه هایش اورا می شناسند، او که در قضاوتش ستم نمی کند، خدایی که پرستش سزاوار اوست، و یکتا معبود جهانیان می باشد".  (اصول کافي، باب العرش و الکرسی،حديث2،ص 130 و131،ج1.)

 

اللّهمَ عَجّل لِوَليّکَ الحُجَة ابنِ الحَسَن. يا قائمَ المَهدی(عَج).

سلام بر بنده و رسول خدا، حضرت محمد (ص)

سلام بر بنده و ولیّ خدا، حضرت علی (ع)

سلام برکاملترین مخلوق و حجت خدا ، حضرت مهدی(عج).

 

Jadeye_tariki@yahoo.com

http://nilofare-abi.persianblog.com

http://p-mr-yahyaie.mihanblog.com

                                                         فروردین ماه 1386       

سه شنبه 14/1/1386 - 9:59
پسندیدم 0
UserName