اسماء جلاله الله
توسط : amir5896
 

هوالعلي العظيم

هرچند همه اسماء نور واحدند اما احصاء اين نودونه اسم سبب خيرو بركت هر دوجهان است .  اسم مبارك( الله ) اسم ذات خداوند و متجمع جميع صفات كمال و جمال و جلال اوست . هر كس روزي 100 مرتبه بگويد موثر است در رفع تمام مشكلات زندگي.

اسماء خداوند

تعداد

در روز

موثر بودن

اسمــــــاء

خداوند

تعداد

در روز

موثر بودن

ا- الرحمن

100

مورد لطف خدا

2-الرحيم

258

گشايش در كاري

3- رب

هرقدر

به هنگام گرفتاري

4- مالك

1000

تمام حوائج دنياو آخرت

5- احد

13

براي راسخ شدن ايمان

6- صمد

124

رفع هرگرفتاري

7- يامحيط

67

هنگام طلب علم

8- ولي

46

براي جا گرفتن محبت

9- حي

19

شفاي مريض

10- قيوم

156

براي رفع مشكل

11- علي

110

براي اداء قرض

12- عظيم

1002

نجات فوري از قرض

13-حليم

88

آرامش بردباري

14- خبير

100

راه يابي به امر پنهان

15- عليم

150

برخورداري از علم اشراقي

16- حكيم

87

بازشدن دريچه حكمت

17-بصير

101

راهيابي به امور پنهان

18- سميع

180

براي استجابت دعا

19-حميد

62

 رسيدن به اخلاق خدا يي

20- غني

100

جلوگيري از فقر

21- واسع

137

وسعت رزق

22 - رؤف

10

كشيدن دل شخصي بخود

23- بديع

هرقدر

راه يافتن به علوم غريبه

24 -قابض

903

گرفتن حق از غاصب حق

25- باسط

10

جلوگيري از فقر،بخل مرض

26-قريب

312

رفع تمام دشواريها

27-قدير

دروضو

جهت قوت قلب

28 - تواب

30

نجات از وسواس ، شيطان وجن

29- اله

هرقدر

مطيع خدا بودن

30-واحد

10

متوجه كردن دلهابسوي خود

31- شكور

4

بجهت شفاي چشم باوضو

32- غفور

1286

كسي كه معصيت كرده

33- وهاب

14

غني شدن مادي

34- سميع

9

استجابت دعا

35- قائم

151

طولاني شدن عمر

36-شهيد

70

پيداشدن گمشده ازامرپنهان

37- الرقيب

هرقدر

رفع مرض غفلت دل

38-حسيب

80

جهت نظم پيدا كردن

39- العفو

هرقدر

بخشوده شدن گناهان

40- الوكيل

66

رفع شردشمن مصون ماندن خانه

41- مقيت

550

براي شفا

42- محيي

40 روز

 روزي 1740 مرتبه عالم گردد

43-مميت

1470

جهت دفع خصم

44 - نعم

350

جهت رفع حاجت

45- قوي

هرقدر

توانايي انجام كار

46- حفيظ

هرقدر

از شرشيطان- مارو عقرب

47-المجيب

1001

جهت رفع حوائج مهم

48- مجيد

99

شفاي هر درد عزت فرد

اسماء خدا

تعداد

فوائد

اسماء خدا

تعداد

فوائد

49- الودود

77

باز شدن تمام گره ها

50-  باقي

113

طولاني شدن عمر

51-ذوالجلال والاكرام

9

رفع گرفتاري

52-اول

37

بركت پيداكردن مال،كارو

53-آخر

801

حسن عاقبت ،دفع دشمن

54 -ظاهر

1106

ظاهر شدن امري پنهان

55- باطن

62

پي بردن به معناي وجود

56- حق

108

اداي قرض قبل ازاذان صبح

57- مبين

102

وصول به امام زمان

58- نور

256

رفع تاريكيهاي زندگي

59- وارث

1000

رفع ترس رفع سقط جنين

60- صادق

195

رفع كدورت نفس ،دروغ

61- خالق

هرقدر

ثابت ماندن اعتقادات

62- قدوس

170

رسيدن به عرقان

63-سلام

136

شفاي بيمار رفع كدورت

64-مومن

136

وحشت از جن وسواس

65-مهيمن

125

راهيابي به باطن كسي

66- عزيز

94

علوم غريبه- بي نيازي(100)

67- جبار

21

ايمني از شر دشمنان

       جبار

206

خنثي سحر جادو

68- متكبر

662

موجب عظمت ميان مردم

69- مصور

هرقدر

طفلي  زيبا

70- باري ء

213

موجب سالم ماندن بدن

71- منان

141

حضور حق

72- رزاق

308

وسعت در روزي

73- فتاح

70

پاكيزه شدن نفس

74- باعث

100

منور شدن دل- موفقيت

75- هادي

20

هدايت و معرفت به خدا

76- كافي

111

كارمهمي در زندگي

77- كبير

232

برآورده شدن حاجات

78- الشاقي

391

موجب شفاي بيمار

79- منتقم

661

كوبيدن دشمن3شب جمعه

80- الاعلي

111

موافق كردن هر مخالفي

81-كريم

270

ارتباط با عرش

82- لطيف

80

رفع ضيق معيشت

83- خيرالناصرين

1242

غلبه يافتن و پيروزي بردشمن

84- وتر

606

موجب عظمت گوينده

85- كاشف الضر

هرقدر

رفع فقر. غم  . سختي ها

86- فالق

211

پيدا كردن گمشده

87- قاهر

306

غلبه بر دشمن ، رفع غم

88- عدل

4

قبل از دعا

89- فاطر

290

برآوردن كل حوائج

90- بر

202

رهائي از سختيها

91- حفي

98

آگاهي به ضمائر،  محبت

92- وفي

96

مقروضند ونمي تواننداداكنند

93- ديان

5000

موجب صفاي باطن

94- قاضي

            الحا جات

911

برآورده شدن حاجات

95- رائي

221

نوراني شدن دل و چشم

96- ذاريء

911

راهيابي به امور پنهان

97- صانع

211

هركاري بدون نقص باشد

98- غياث

1511

رفع ترس واضطراب دل

99 - جليل

73

عظمت پيداكردن دلها

Jadeye_tariki@yahoo.com

 

http://nilofare-abi.persianblog.com

 http://p-mr-yahyaie.mihanblog.com

فروردین ماه 1386

سه شنبه 14/1/1386 - 9:46
پسندیدم 1
UserName