نقش سجده در بازسازي معنوي انسان

 فرع دوم، آرايش شرعي سجده2. دو سجده با هم ركن نماز محسوب مي‌گردد. از اين روي هرگاه هر دو را عمداً يا از روي فراموشي ترك كند يا به جاي دو سجده چهار سجده به جا آورد نماز باطل است.

 

1. در هر ركعت از نمازهاي واجب و مستحب دو سجده واجب است.
سه شنبه 14/1/1386 - 8:24
پسندیدم 0
UserName