انتظار .... 4
 

4

سوم: دوست داشتن آن وضعيتي که به وقوع آن علم دارد. انسان هر اندازه چيزي را که خبر از وقوعش داده اند بيشتر دوست بدارد، حالت انتظارش نسبت به آن شديدتر مي شود. چه بسا خبر قطعي از واقع شدن چيزي به انسان داده شود ولي آن چيز مطبوع و محبوب او نباشد، در اين صورت قطعاً انتظارش نسبت به آن کمتر و ضعيف تر مي باشد.

سه شنبه 14/1/1386 - 8:0
پسندیدم 0
UserName