طولي نكشد تو نيز خاموش شوي...
توسط : ali_ 110
 

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت

گفت اي عاشق ديوانه فراموش شوي

سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد

گفت طولي نكشد تو نيز خاموش شوي

سه شنبه 14/1/1386 - 0:31
پسندیدم 0
UserName