نوروز (حديث)
توسط : shokry1344
به نام خدا
نوروز که مي آيد ما منتظر فرج آل محمد (ص) هستيم.
زيرا نوروز از روزهاي شيعيان ما است.شما آن را از دست
داديد و پارسيان آن را نگه داشتند.
امام جعفر صادق (ع)
دوشنبه 13/1/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName