سياوش طهمورث چند کار او

آن سفر كرده (1362)

گرگها (مجموعه تلويزيوني، 1364)

كنار بركه ها (1365)

تشكيلات (1365)

در پناه تو (مجموعه تلويزيوني، 1373-74)

شليك نهائي (مجموعه تلويزيوني، 1375)

فكر پليد (1376)

چشمهايش (1378)

 

دوشنبه 13/1/1386 - 5:25
پسندیدم 0
UserName