سيما تيرانداز چند کار او

هامون (1368)

بانو (1370)

سايه هاي هجوم (1371)

جاده عشق (1372)

پنجره اي رو به باغچه (مجموعه تلويزيوني، 1372)

بي بي يون (مجموعه تلويزيوني، 1374)

دور باغ گذشت (مجموعه تلويزيوني، 1374)

وكلاي جوان (مجموعه تلويزيوني، 1375)

دومين انفجار (مجموعه تلويزيوني، 1375)

باران عشق (مجموعه تلويزيوني، 1380)

دوشنبه 13/1/1386 - 5:13
پسندیدم 0
UserName