فال دو

شما بسیار مهربانی ولی کمی پول دوستی

و هیچ وقت پول دار نمیشوی

این مطالب چقدر شبیه زندگی شماست؟

يکشنبه 12/1/1386 - 16:18
پسندیدم 0
UserName