نیایش های زیبا حتما بخوانید

خدایا

از خزانه بی کرانت موهبت و تواضع را به من ببخش

تا آنچه می خواهی شوم

يکشنبه 12/1/1386 - 15:3
پسندیدم 0
UserName