مجيد حاجي زاده چند اثر او

دختري با كفشهاي كتاني (1377)

سهراب (1378)

مارال (1379)

مهر و آينه (فيلم كوتاه، 1379)

يکشنبه 12/1/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName