زندگی...
توسط : ياس كوچك
 

زندگي قصه مرديخ فروشي است که ازاو پرسيدند:فروختي؟

گفت:نخريدند تمام شد...

يکشنبه 12/1/1386 - 14:37
پسندیدم 0
UserName