به سه طریق به دعاها پاسخ داده می شود
توسط : ياس كوچك
 

خداوند به سه طريق به دعاها جواب مي دهد:
او مي گويد آري و آنچه مي خواهي به تو مي دهد...
او ميگويد نه و چيز بهتري به تو مي دهد...
او مي گويد صبر كن و بهترين را به تو مي دهد...

يکشنبه 12/1/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName