...
توسط : ياس كوچك
 

هيچکس نمي تونه به دلش ياد بده که نشکنه ...

ولی من حداقل می تونم بهش ياد بدم که وقتي شکست با لبه های تيزش دست اونی که شکسته رو نبره ...
يکشنبه 12/1/1386 - 13:16
پسندیدم 0
UserName