شهره سلطاني چند کار او

روزي روزگاري (مجموعه تلويزيوني، 1369)

عبور از تله (1372)

سه مرد عامي (1372)

توطئه (1374)

خانه سبز (مجموعه تلويزيوني، 1376)

شليك نهايي (مجموعه تلويزيوني، 1376)

قرمز (1377)

همسايه ها (مجموعه تلويزيوني، 1379)

رستوران خانوادگي (مجموعه تلويزيوني، 1380)

جواني (مجموعه  تلويزيوني، 1380)

 

يکشنبه 12/1/1386 - 12:49
پسندیدم 0
UserName