امان از درد تنهایی!
توسط : morteza_1362

یکی از بزرگترین دردهایی که خدا می تونه به بنده اش بده

( تنهائیه)

يکشنبه 12/1/1386 - 11:57
پسندیدم 0
UserName