تیر را بر عکس نگیری !
توسط : morteza_1362

انتقام مثله تیری است که برعکس بر روی زه کمان گذاشته اید و فقط خودتون رو هدف گرفته اید.

يکشنبه 12/1/1386 - 11:46
پسندیدم 0
UserName