اتاق یک خلاصه داستان

خلاصه داستان:

سرهنگ ابراهيم علي اصغر لو، افسر چتر باز، طي عملياتي در كردستان به دست اعضاي كومله دستگير مي شود. چند بار اقدام به فرار مي كند، اما دستگير و به اطاق يك، كه ويژه نگهداري محكومان اعدام است، انتقال مي يابد. چهار زنداني ديگر در اين اتاق نگهداري مي شوند. ابتدا بين سرهنگ و دو مسئول ايدئولوژيك گروه مزبور بحث و جدل در مي گيرد اما بعد هر پنچ نفر به هم نزديك مي شوند و با نقشه اي كه سرهنگ طرح ريزي كرده مي گريزند

يکشنبه 12/1/1386 - 11:11
پسندیدم 0
UserName