يوم الله12فروردين مبارك باد
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
In the name of God compassionate & merciful
يوم الله12فروردين مبارك باد
مبارزات قهرمانانه و حق طلبانه ملت مسلمان ايران در22
بهمن 1357به ثمر نشست وپايه هاي حكومت جبارانه و
سمتگرانه پهلوي فروريخت.وبراي تثبيت جمهوري اسلامي
ورسميت يافتن آن درروز12فروردين 1358به تحقق پيوست
و بهمين جهت 12فروردين روزي بزرگ و فراموش نشدني و
درتاريخ كشورماست.
در چنين روزي ملت سلح شور و انقلابي وبپاخاسته ايران با
شكوه هرچه تمامتر به پاي صندوق هاي راي رقتندو بادادن راي آري به جمهوري اسلامي (2/98%).رشدالهي وانسان
گرايانه و معنوي خود را به اثبات رسانيدند و خط بطلاني بر
همه نقشه هاي فرصت طلبان و جهانخوران كشيدند.
وبلاگ معلم اين روز تاريخي را به آقا امام زمان (عج) و ملت
بزرگ ايران وهمه شيعيان و آزادگان درسراسرعالم تبريك و
تهنيت عرض مي نمايد و اميدوار است كه همگي باعمل به همه قولهاي خود درمواقع مختلف در تثبيت بيشترجمهوري
اسلامي ونمونه قدمهاي موثري برداريم.
                                                                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog
 

يکشنبه 12/1/1386 - 0:37
پسندیدم 0
UserName