ازعشق بالاتر، دوستی است.واز ...
توسط : maryam_raha

ازعشق بالاتر، دوستی است. و از دوستی بالاتر ، فهمیدن است. به عشق کسی نیاز ندارم. به دوستی کسی نیاز ندارم. نیازمند کسی هستم که مرا بفهمد. مرا با همه بدی هایم. مرا با همه دارم ها و ندارم هایم. مرا آنگونه که هستم بفهمد.

شنبه 11/1/1386 - 21:57
پسندیدم 0
UserName