مطلبي از كتاب فلسفه اخلاق
توسط : omid348
«بسم الله الرحمن الرحيم».
يك دليل بر اينكه خداشناسی و ايمان و معنويت ازدنيانخواهدرفت‏همين است كه بشر احتياج به اخلاق دارد در دوره علم كه ديگر با تقليدوتلقين نمی‏شود فضائل اخلاقی درست كرد ، بايد با منطق و ريشه دار درست كرددنيا و جامعه بشريت يا بايد باشد و يا بايد نباشد اگر نيست و نابودمی‏شودكه هيچ ، ولی اگر جامعه بشريت باقی بماند اخلاق می‏خواهد و اخلاق همه‏جانبه می‏خواهد نه اخلاق كمونيستی ، اخلاقی كه بتواند همه جوانب را رعايت‏ بكند ،اخلاقی كه مبنا و پايه و اساس داشته باشد و اين جز با دين ومعنويت امكان ندارد. 
«ا لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجره طيبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء توتی اكلها كل حين باذن ربها و يضرب الله الامثال للناس‏لعلهم يتذكرون».
ببين چگونه [ خدا ] مثل می‏زند : سخن حق ، سخن پاك ، سخن ريشه دارمثلش مثل درخت استواری است كه ريشه اش در اعماق زمين فرو رفته ، شاخه‏هايش سر بهآسمانها كشيده است ، هميشه ميوه می‏دهد ، مال يك فصل نيست‏و " هميشه بهار " است . بعد می‏فرمايد : « و يضرب الله الامثال للناس»
خدا مثالی ذكر می‏كند واين مثال برای جامعه انسانيت است : جامعه‏انسانيت اگر بخواهد خرم باشد ، شاخه و برگ و ميوه و سايه داشته باشد ،تا ريشه نداشته باشد امكان ندارد .
«ومثل كلمة خبيثة كشجره خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار»
ولی بسياری ازاين حرفهای بی اساس مثلش مثل اين درختهای مصنوعی است كه‏فقط شكل درخت داردمفاهيم خيلی روشن است اما پايه ندارد . « يثبت الله‏الذين آمنوا بالقول الثابت فی الحيوة الدنيا و فی الاخره »خدا با[قول ثابت ، با سخن محكم و ريشه ومبنادار كه ريشه اش در عمق روح [ انسان است مؤمنين را در دنيا و آخرت پايدارمی‏دارد هيچكس نمی‏تواندآنها را از سخن محكمشان برگرداند ، همان طور كه حسين بن علی چنين بود آن‏حرفی كه روز اول زد با آن حرفی كه ساعت آخر گفت يك حرف بود .

و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظيم .  
 
برگرفته از كتاب فلسفه اخلاق اثر متفكر شهيد مطهري.
شنبه 11/1/1386 - 15:24
پسندیدم 0
UserName