غنیمت دانستن چه چیز ؟
توسط : paiesan

دم را غنیمت دان که دنیا یک دم است

هر که با غم همدم است او آدم است

شنبه 11/1/1386 - 14:1
پسندیدم 0
UserName