وصيت نامه داریوش به خشایارشاه
توسط : amir5896
  مطلب زير وصيت نامه انساني  قدرتمند  ولي فاني است . پند و اندرز کهنگی نمي پذيرد . نوشته هاي ذيل آثاريست از نياكان ما نقش بسته بر گنجنامه شهر همدان . آري وصيت نامه داريوش به جانشين خود خشايار شا.اين سنگ نوشته بقدري زيبا و جاريست كه اين حقير ديگر چيزي نمي گويم جز اين نكته  كه خود را در  عصر حاضر با گذشتگانمان مقايسه كنيم و اندرز دوران را ارج نهيم و به گذشته و فرهنگ خويش بباليم . اينك كه من از دنيا ميروم ، بيست و پنج كشور جز امپراطوري ايران است و در تمام   آن كشورها پول ايران رواج دارد و ايرانيان در آن كشور ها داراي احترام هستند و مردم آن كشور ها  نيز  در ايران داراي احترام مي باشند .

 

جانشين من خشايارشا بايد مثل من در حفظ اين كشور ها بكوشد و راه  نگهداری اين كشورها اين است كه در امور داخلي آنها مداخله نكند و مذهب و شعائر آنهارامحترم بشمارد.

اكنون كه من از اين جهان مي روم ، تو دوازده كرور  دريك زرد  در خزانه سلطنتي داري و اين زر ها  يكي از اركان قدرت تو مي باشند . زيرا قدرت پادشاه فقط به شمشير نيست بلكه به ثروت نيز هست . پيوسته به خاطر داشته باش كه تو بايدبه اين ذخيره بيفزائي نه اينكه ازآن بكاهي .من نمي گويم كه درمواقع ضروري ازاين ذخيره برداشت نكن زيرا قاعده اين زردرخزانه آن است كه هنگام ضرورت از آن برداشت كنند امادراولين فرصت آنچه برداشتي به خزانه برگردان.

مادرت آتوسا (دختركورش) برمن حق داردوپيوسته وسائل رضايت خاطرش را فراهم كن.

ده سال است كه من مشغول ساختن انبارهاي غله درنقاط مختلف كشورهستم ومن روش ساختن اين انبارها راكه باسنگ ساخته مي شودوبه شكل استوانه است درمصرآموختم وچون انبارها پيوسته تهيه مي شود حشرات درآن به وجود نمي آيندوغله دراين انبارها چندسال مي ماندبدون اينكه فاسد شودوتوبايدبعداز من به ساختن انبارهاي غله ادامه بدهي تااينكه همواره آذوقه دوياسه سال كشوردرانبارهاموجود باشدوهرساله بعدازاينكه غله جديد به دست آمد ازغله موجوددرانبارها براي تأمين كسرخواروباراستفاده كن وغله جديدرابعدازاينكه بوجاري شدبه انبارمنتقل بنماوبه اين ترتيب توهرگز براي آذوقه اين مملكت دغدغه نخواهي داشت ولودوياسال پياپي خشكسالي شود.

هرگز,هرگزدوستان وندیمان خودرابه کارهای مهم مملکتی نگماروبرای آنها مزیت دوست بودن باتوکافی است چون اگردوستان وندیمان خودرابه کارهای مملکتی بگماری وآنها به مردم ظلم کنندواستفاده نامشروع نمایندنخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی چون با تودوست هستندوتو ناچاری که رعایت دوست را بنمائی.

کانالی که من می خواستم بین شط نیل ودریای سرخ به وجودبیاورم هنوزبه اتمام نرسیده وتمام کردن این کانال (سوئز) ازنظربازرگانی وجنگی خیلی اهمیت داردوتوبایدآن کانال رابه اتمام برسانی وعوارض عبورکشتی ها ازآن کانال نباید آنقدرسنگین باشدکه ناخدایان کشتی هاترجیح بدهندکه ازآن عبورنکنند.

اکنون من قشونی به طرف مصرفرستادم تااینکه دراین قلمروایران,نظم وامنیت برقرارکنند,ولی فرصت نکردیم قشونی به یونان بفرستم وتوبایداین کاررابه انجام برسانی وبایک ارتش نیرومندبه یونان حمله کن وبه یونانیان بفهمان که پادشاه ایرانقادراست مرتکبین فجایع راتنبیه نماید.

توصیه دیگرمن به تواین است که هرگزدروغگوومتملق رابه خودراه نده,چون هر دوی آنهاآفت سلطنت هستندوبدون ترحم دروغگوومتملق راازخوددورنما.هرگز عمال دیوان برمردم مسلط نشوندبرای مالیات,قانونی وضع کردم که تماس عمال دیوان رابامردم خیلی کم کرده است واگراین قانون راحفظ کنی عمال حکومت با مردم زیادتماس نخواهدداشت.

افسران وسربازان ارتش راراضی نگه داروباآنهابدرفتاری نکن اگرباآنهابدرفتاری کنی آنهانخواهندتوانست معامله متقابل کنند,امادرمیدان جنگ تلافی خواهندکرد, ولوبه قیمت کشته شدن خودشان باشدوتلافی آنهااین طورخواهدبودکه دست روی دست می گذارندوتسلیم می شوندتااینکه وسیله شکست خوردن تورا فراهم نمایند.

امرآموزش راکه من شروع کردم ادامه بده وبگذاراتباع توبتوانندبخوانندوبنویسند تا اینکه فهم وعقل آنهابیشترشودوهرقدرفهم وعقل آنهابیشترشود,توبااطمینان بیشتر می توانیسلطنت کنی. همواره حامی کیش یزدان پرستی باش,اماهیچ قومی بامجبورنکن که ازکیش توپیروی نمایدوپیوسته به خاطرداشته باش که هر کس بایدآزادباشدکه ازهرکیش که میل دارد پیروی نماید.

بعدازاینکه من زندگانی رابدرودگفتم,بدن من رابشوی وآنگاه کفنی را که خودفراهم کرده ام برمن بپیچان ودرتابوت سنگی قراربده ودرقبربگذار,اماقبرم راکه موجود است مسدودنکن تاهرزمان که می توانی واردقبربشوی وتابوت سنگی مرادرآنجا ببینی وبفهمی,من که پدرتووپادشاهی مقتدربودم وبه بیست وپنج کشور سلطنت می کردم مردم وتونیز خواهی مرد زیرا سرنوشت آدمی اینست که بمیرد خواه پادشاه بیست وپنج کشورباشد یا یک خارکن,وهیچکس دراین جهان باقی نمی مانندوتواگرهرزمانکه فرصت بدست می آوری واردقبرمن بشوی وتابوت راببینی ,غروروخودخواهی برتوغلبه نخواهدکرد.اماوقتی مرگ خودرانزدیک دیدی ,بگوکه قبرمرمسدودنمایندووصیت کن پسرت قبرتورابازنگهدارد تااینکه بتواند تابوت حاوی جسدتوراببیند.

زنهار,زنهار,هرگزمدعی وهم قاضی نشو واگرازکسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بیطرف آن ادعاراموردرسیدگی قراربدهدورای صادرنماید,زیرا کسی که مدعی است اگرقاضی هم باشد ظلم خواهد کرد.

هرگزازآبادکردن دست برندار,زیرا اگردست ازآبادکردن برداری کشورتوروبه ویرانی خواهدگذاشت ,زیرا قاعده این است که وقتی کشورآبادنمی شودبه طرف ویرانی می رودودرآبادکردن,حفرقنات واحداث جاده وشهرسازی رادردرجه اول قراربده.

عفووسخاوت رافراموش نکن وبدان که بعدازعدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفواست وسخاوت,ولی عفوموقعی بایدبکاربیفتدکه کسی نسبت به توخطایی کرده باشدواگربه دیگری خطایی کرده باشدوتوخطاراعفوکنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای.

بیش ازاین چیزی نمی گویم واین اظهارات راباحضورکسانی که غیرازتودراین جا حاضرهستندکردم تااینکه بدانندقبل ازمرگ من این توصیه هارا کرده ام واینک برویدومرا تنهابگذارید زیرا احساس می کنم که مرگم نزدیک شده است.%                               خدایش بیامرزد

شنبه 11/1/1386 - 11:33
پسندیدم 0
UserName