آموزه های طریقت ذن
توسط : amir5896

  کودک تمام روز به اشیاء مینگرد بدون اینکه مژه زند. این مسئله به خاطر آن است که چشمان او بر هیچ شئ خاصی
متمرکز نمیشود او راه میرود بدون آنکه بداند چرا ؟
او خویش را در طبیعت پیرامون خویش غوطه ور میسازد و در جهت آن حرکت میکند اینها اصول بهداشت روان و سلامت
فکر هستند.

شنبه 11/1/1386 - 11:2
پسندیدم 0
UserName